Användarvillkor 2017-04-10

Dessa användarvillkor skall tillämpas vid all användning liksom återförsäljning av publiceringssystemet Yodo, www.yodo.se. (nedan gemensamt kallade ”Yodo” respektive ”Användaren”). Genom att använda Yodo godkänner Användaren dessa användarvillkor. Som Användare räknas slutkund, återförsäljare samt anställd eller inhyrd personal som arbetar i eller är med och utvecklar systemet.

Rättigheter till materialet på Yodo
Allt innehåll på Yodo, såsom grafik, bilder, logotyper och mjukvara med därtill hörande funktioner, skyddas av Yodos upphovsrätt. Allt innehåll ägs i lika delar av Precis Reklam AB och Dreamscape Interactive.

Användaren är införstådd med att Yodo innehåller material och funktionalitet som ägs av Yodo och att detta är immaterialrättsligt skyddat genom upphovsrätt och databasrättigheter. Dessa rättigheter är skyddade i alla former, såväl media och tekniker som existerar nu eller som utvecklas i framtiden. Användaren får inte sälja, överföra, sprida, reproducera eller offentligt förevisa innehållet utan medgivande av Yodos företrädare. Användandet av innehållet på någon annan webbplats eller i annat nätverk är förbjudet. Användaren får följaktligen inte kopiera eller anpassa någon html-kod eller designelement som Yodo använder för att utforma och driva sina eller andras sidor. Otillbörligt utnyttjande av innehållet innebär upphovsrättsintrång eller annat intrång i Yodos immateriella rättigheter. Överträdelse av detta medför ett vite av ett basbelopp per registrerad användare av systemet vid tidpunkten för att detta noteras samt påtalas.

Yodo förbehåller sig rätten att ändra dessa Användarvillkor. Yodo kommer att underrätta Användaren om ändringar i Användarvillkoren genom att anslå dessa på Yodo eller på annat lämpligt sätt. En ny eller ändrad version av dessa Användarvillkor träder i kraft på och gäller för all användning av Yodo från den dag ändringen anslogs på Yodo. Genom att använda Yodo efter att Användaren blivit informerad om sådana ändringar, accepterar Användaren dessa ändringar oavsett om Användaren granskat dessa eller ej.

Användare som registrerar sig på Yodo kommer att behöva uppge viss information, såsom en giltig e-postadress och information avseende betalningsrutiner. Yodo kommer dock inte att lämna ut personuppgifter utan Användarens godkännande om detta inte är ett uttryckligt krav enligt gällande lagar och regler.

Yodo förbehåller sig rätten att visa Användarens information och reklam från tredje man i det fall det kan ha ett relevant värde för Användaren eller tjänsten som helhet.


Användarens ansvar och förpliktelser
Användaren ansvarar till fullo för sin egen information och att användandet av denna i publiceringssystemet.

Användaren ansvarar för att registreringsinformation och lösenord är och förblir konfidentiell. Användaren skall omedelbart meddela Yodo om någon otillbörligen använt Användarens konto eller uppgifter.

Användaren förbinder sig att inte använda sin webbplats för att skicka, publicera, förvara, förstöra eller länka till material 1) om det bryter mot någon lag, 2) om det på något sätt gör intrång i upphovsrätt (enligt punkten ovan) eller annan immaterialrätt eller bryter mot regler för integritet, offentlighet eller andra rättigheter, eller 3) om det på något sätt är kränkande, stötande, hotfullt, obscent, är av sexuell eller erotisk karaktär eller enligt Yodos bedömning ej är förenligt med verksamheten eller bryter mot gällande lagstiftning.

Användaren får inte ändra, publicera, vidarebefordra, distribuera, förevisa eller delta i överlåtelse eller försäljning, vidareutveckla eller på annat sätt kommersialisera (exempelvis i tryckt form, på annan webbsida eller annan plattform), vare sig helt eller delvis, något av innehållet på Yodo utan att i förväg ha erhållit Yodos skriftliga samtycke. Användaren har ingen äganderätt till material som nedladdats från Yodo annat än det material som hör till Användarens egen webbsida och har laddats upp av användaren själv.

Användaren förbinder sig att inte göra intrång i eller försöka göra intrång i Yodos datasystem eller att använda andras uppgifter eller logga in på en server eller ett konto som inte är avsett för denna användare, eller att tillåta en tredje man att använda lösenord för obehörigt bruk av skyddade sidor.

Användaren förbinder sig att inte överföra något material till Yodo som kan innehålla virus eller något annat program som kan begränsa funktion i mjuk- eller hårdvara. Användaren är ansvarig för och skall ersätta Yodo för eventuella skadeståndsanspråk som riktas mot Yodo till följd av Användarens avsiktliga eller grovt vårdslösa underlåtenhet att iaktta denna skyldighet.


Yodos ansvar och förpliktelser
Yodo är ett publiceringssystem för extern och intern kommunikation. Yodo kontrollerar inte publicerat material. Då det är svårt att säkert identifiera personer via internet kan Yodo inte garantera att alla är de som de utger sig för att vara. Yodo har därför inget som helst ansvar vid en eventuell konflikt mellan användare och avsändare samt tredje part.

Yodo friskriver sig från allt juridiskt ansvar och har inte löpande kontroll över information från andra användare som görs tillgängligt via Yodo. Yodo utgår ifrån att Användaren använder sitt sunda förnuft och följer gällande lagstiftning vid användande av Yodo och bedömer materialet utifrån detta.

Yodo garanterar inte inte en helt avbrottsfri tillgång av Yodo och kan inte heller hållas ansvarig för avbrott i tillgängligheten eller haveri på Yodo som förorsakas av händelser utanför Yodos kontroll. Ej heller ansvarar Yodo för Användarens eventuella förlust av data och de kostnader som kan uppstå till följd av händelser utanför Yodos kontroll.

Yodo äger rätt att, efter eget gottfinnande och utan plikt att meddela Användaren i förväg, upphöra med, modifiera eller förändra Yodo, utan att detta grundar någon skadeståndsskyldighet gentemot Användaren.

Yodo ansvarar inte för användning av Yodo vare sig i eller utanför Sverige och all publicering sker på Användarens eget ansvar.


Ansvarsbegränsning
Yodo, dess leverantörer eller någon tredje part omnämnd på Yodo ansvarar inte i något fall för vare sig direkt eller indirekt skada, förlust av information eller andra följdskador.

 

Force majeure
Yodo är inte ansvarig gentemot Användaren för fullgörande av skyldigheter som förhindras av omständigheter utanför dennes parts eller leverantörers kontroll, innefattande men inte begränsat till t.ex. krig, naturkatastrofer, lockout eller annan arbetskonflikt, brand, skada på utrustning som används, ändrade myndighetsbestämmelser, avbrott i den allmänna samfärdseln, innefattande exempel som energiförsörjning och datavirus i tjänsten, samt ändrad lagstiftning, import- eller exportförbud och andra förbud utanför parts kontroll.

 

Avstängning och uppsägning
Yodo förbehåller sig rätten att vidta alla nödvändiga rättsliga åtgärder, inklusive avstängning och radering av material, om Användaren bryter mot användarvillkoren, tillämplig lag, om Yodo inte kan verifiera registreringen samt om Användaren inte uppfyller sin del av villkoren för den ekonomiska ersättningen enligt löpande avtal.

 

Tillämplig lag
Dessa användarvillkor skall tolkas i enlighet med svensk rätt och skall prövas av svensk domstol.

 

Senast uppdaterad 2017-04-10